Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί μελέτη με θέμα “Ηθικό Αδιέξοδο και Ποιότητα Εργασιακής Ζωής των Νοσηλευτών στην περίοδο της πανδημίας Covid-19”.
Υποστηρίζεται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος http://enne.gr/17266 και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Λάβετε μέρος πατώντας τον σύνδεσμο πιο κάτω.

MORAL DISTRESS AND QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE OF NURSING PERSONNEL

On March 11, 2020, the World Health Organization designated “coronavirus disease 2019” (Covid-19) a global pandemic. The COVID-19 pandemic as well as shortages of health care medical supplies creates enormous pressures onto the health care systems and puts healthcare personnel in the position of answering in difficult ethical questions. Among them: when the supply of life sustaining equipment like ventilators is severely limited, which patients should get priority? Nurses moreover face ongoing challenges with the supply and use of Personal Protective Equipment (PPE) during times of supply chain shortage, patient surge, and evolving evidence on COVID-19. In facing these conditions, nurses may experience moral distress sadness, contradiction, futility, and affliction. Prolonging these conditions can lead to exhaustion of their resistance resources and cause dissatisfaction with the workplace. Moral distress is the emotional state that arises from a situation when a nurse feels that the ethically correct action to take is different from what he or she is tasked with doing. Moral distress and professional stress are common problems that can have adverse effects on nurses, patients, and the healthcare system as a whole. Thus, this cross-sectional study aims to examine moral distress in terms of intensity and frequency and then the correlation between moral distress and professional values of nurses from around the world.
https://forms.gle/NByu1nH91NqVW1o17

DÉTRESSE MORALE ET QUALITÉ DE VIE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL INFIRMIER
Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé le « coronavirus 2019» (Covid-19) au rang de pandémie. La pandémie de Covid-19 et la pénurie d’équipements médicaux créent d’énormes pressions sur les systèmes de santé et mettent le personnel soignant face à des questions éthiques difficiles. Parmi ces questions : lorsque l’offre d’équipements de maintien de la vie tels que des respirateurs est sévèrement limitée, quels patients devraient avoir la priorité ?
De plus, les infirmières sont confrontées à des défis continus en ce qui concerne l’approvisionnement et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) en cette période de pénurie de chaîne logistique, d’afflux de patients et de symptômes évolutifs de COVID-19. Face à ces conditions, les infirmières peuvent éprouver des sentiments de tristesse, de contradiction, de futilité ou d’affliction. La prolongation de ces conditions peut conduire à l’épuisement et provoquer une insatisfaction au travail. La détresse morale est l’état émotionnel qui découle d’une situation où une infirmière estime que l’action éthiquement correcte diffère de celle qu’elle est obligée de faire. Ainsi, la détresse morale et le stress professionnel sont des problèmes courants qui peuvent avoir des effets néfastes sur les infirmières, les patients et le système de santé dans son ensemble. Par conséquent, cette étude transversale vise à interroger la détresse morale en termes d’intensité et de fréquence, ainsi que la corrélation entre la détresse morale et la qualité de vie professionnelle du personnel infirmières.
https://forms.gle/D9hHw7q5NXv2hxtj7

Ακολουθήστε το Hospital News στο Facebook
Ακολουθήστε το Hospital News στο google news